FEMKANTEN_helhed_autenticitet_stor

femkanten

Femkanten er en model og et arbejdsredskab, som er udarbejdet af Jes Bertelsen bl.a i forbindelse med Børns Livskundskab arbejde:

Alle mennesker er født med nogle simple fællesmenneskelige kompetencer, uafhængige af biografi og gener. Det er meget simple kompetencer, måske i virkeligheden grundlæggende ressourcer:

  • KROPvi har alle en krop og mærker den i større eller mindre grad
  • ÅNDEDRÆTTETvi trækker alle vejret og vi kan fokusere på åndedrættet.
  • HJERTETvi er i stand til at knytte os til andre mennesker og vise empati og medfølelse
  • KREATIVITETvi bearbejder og reagerer kreativt på de indre og ydre impulser
  • BEVIDSTHED – vi er i stand til at være opmærksomme og vågne uden at have et bestemt mål

Disse fem områder, eller rettere, det at være bevidst om dem og deres sammenhæng, er essensen af hvad det vil sige at være menneske.

Det meste af tiden er vores opmærksomhed optaget med personlighedens område, som ofte er styret af påvirkninger fra barndommen, og hvordan vi ellers er blevet formet af de sammenhænge, vi har indgået i. Ved at flytte opmærksomheden indad til de naturlige kompetencer (krop, åndedræt, hjerte, kreativitet og bevidsthed) opnås en midlertidig pause fra personligheden, det kan give en følelse af frihed og rum til at se en given situation fra et andet perspektiv. Eller sagt helt almindeligt; man ser situationen udefra samtidig med at man mærker sig selv indefra. Denne proces er pilene, der peger indad i femkanten.

Pilene der, peger udad, repræsenterer kontakten til andre mennesker. Når man er forankret i en mere autentisk del af sig selv, er det nemmere at være i kontakt med andre mennesker på en ligeværdig måde, hvor man både kan være tilstede med sig selv og give plads til andre.

Man kunne spørge: er man ikke allerede i dag i folkeskolen opmærksom på disse fem områder? Jo på en måde. Men ikke med tilstrækkelig dybde og klarhed. For i skolen – og oftest også uden for skolen – er træningen af forskellige aspekter af den menneskelige helhed knyttet sammen med jeg udvikling og formningen af personligheden.

Idrætsundervisningen får man naturligvis forskellige værdifulde bevægelseserfaringer og oplevelser af at mærke sin egen krop. Men de er knyttet sammen med erhvervelsen af færdigheder, med disciplin og med konkurrence. Sport og fysisk træning fører ikke nødvendigvis til en dybere kropsbevidsthed.

Selvfølgelig er der en opmærksomhed på de empatiske hjertefølelser i skolen. Men der er i vores kultur ikke tilstrækkelig viden på dette område. For de fleste af os er det ikke tydeligt hvad forskellen er på det følelsesregister der vedrører grænsesætning og selvhævdelse, og det der vedrører indføling og selvberoenhed. Vi er ikke opmærksomme på at man kan øve sig på hjertefølelser. Ofte med et stort udbytte.

Vi er heller ikke opmærksomme på at den mentale klarhed, den hukommelse, og den koncentrations- og kombinationsevne der trænes i de boglige fag, kun er en mindre del af den menneskelige bevidstheds muligheder. For eksempel har vores kultur kun beskeden viden om betydningen og udnyttelsen af pauser. Om hvordan det er muligt, så at sige at viske den indre tavle ren ved at udnytte mellemrummene mellem de indhold der normalt fylder vores sind i ubrudt strøm. I disse mellemrum ligger en åbenhed der har en umiddelbart beroligende, fornyende og vitaliserende effekt på den der tillader den at få plads.

Men det allervigtigste, den mest betydningsfulde, endnu ikke udnyttede mulighed, er en i teorien indlysende og næsten banal, men i praksis meget dyb og effektfuld fremgangsmåde: Det er at minde børn – og voksne – om at søge indad mod deres egen værens-kerne fra flere områder samtidigt, altså så vidt muligt fra hele sig selv. Og at huske eller mærke denne helhed når de er i kontakt med andre.

Det er ikke kun børn der har mistet kontakten til sig selv. Vores erfaring siger at mange af de voksne, forældre, pædagoger og lærere omkring børnene har også på forskellig vis mistet kontakten til sig selv og dermed ikke er i stand til at etablere den autentiske nærværende og empatiske kontakt som er nødvendig for at kunne skabe gode relationer.

Fagfolk der arbejder med børn ser i dag dette som et af nutidens helst store problemer og leder efter mulige løsninger på det. Det er tydeligt at for eksempel lærere er meget lydhøre over for tiltag som kan styrke trivsel og respekt på begge sider af kateteret – på begge sider af relationen. Empati, nærvær og opmærksomhed over for andre mennesker styrkes ved at børn bliver mødt med disse kvaliteter. Man kan ikke udvikle empati og sans for samhørighed gennem straf!

Det er nødvendigt at have fokus på at ruste læreren til at være nærværende med personlig autoritet. Relationen bæres af personerne i den, og i et voksen-barn forhold bæres den især af den voksne. Det er den voksne som kan tilføre relationen de kvaliteter som han eller hun ønsker den skal have. Så lærerne har brug for at udvikle deres selvberoenhed, deres kontakt til deres indre styrke og dømmekraft. Der er ikke længere – og heldigvis for det – en kraftig ydre styring i samfundet. Vi skal alle lære at styre indefra og træffe vores eksistentielle og sociale valg med forankring i en solid indre dømmekraft.

Det kræver lærere der ud over en solid faglig kunnen i deres respektive fag også skal have denne personlige autoritet og autenticitet. Den kan udvikles gennem vejledning i og brig af øvelser der styrker kontakten til hjerte, bevidsthed, krop, åndedræt og kreativitet. Disse øvelser er i sig selv med til at udvikle lærerens relations-kompetence, og denne er en nødvendig forudsætning for at han eller hun i næste runde kan give øvelserne videre til børnene i undervisningen. For de fleste lærere kræver det derudover at der bliver sat fokus på deres måde at være i kontakt med børnene på, især i de vanskelige og konfliktfyldte situationer der på én gang kræver en udstrakt grad af kontakt med sig selv og en samtidig indføling i barnet. For at sikre at det der kommer ud af lærerens mund, gavner relationen og begges udvikling og dermed også lærings- og udviklingsmiljøet i klassen.

ikon_pentagram_krea_color-01-kopi

KREATIVITET

Mange mennesker oplever at den opdyrkede kreativitet – sang, dans, tegning og digtning for eksempel – aktiverer og er knyttet til halsregionen. Sikkert blandt andet fordi sproget formdannes her.

Det vi her mener er grundkreativiteten – som er noget mere omfattende – det vil sige det faktum at vores omverden, krop og sind opleves som værende i uafbrudt kreativ bevægelse.

ikon_pentagram_bevidsthed_color-01-kopi

BEVIDSTHEDEN

Bevidstheden som sådan – fremtræder normalt altid for os med et indhold. Til en grad så man kan blive i tvivl om – og mange har ment og mener – at man slet ikke kan forestille sig, endsige opleve, åben indholdsløs bevidsthed.

ikon_pentagram_åndedræt_color-01-kopi

ÅNDEDRÆTTET

Dette aspekt handler om åndedrættet og dets forbindelse til kroppens energisystem.

Bevidsthed om åndedrættet træner man helt enkelt ved at mærke at man faktisk trækker vejret lige nu. Og ved at dvæle ved dette et øjeblik. 

ikon_pentagram_krop_color-01-kopi

KROP

Kropsbevidsthed består helt enkelt i at kunne mærke hele sin fysiske krop. At kunne have sin opmærksomhed jævnt fordelt over og gennem hele kroppen.

ikon_pentagram_hjerte_color-01-kopi

HJERTET

Hjertet i betydningen – de empatiske følelser der reflekteres i området omkring det fysiske hjerte, som eksempelvis tillid, kærlighed, samhørighed, medfølelse og taknemmelighed.

Du kan læse meget mere om Børns Livskundskabs tilgang og perspektiv i bogen Empati – det der holder verden sammen (Rosinante 2012) og Nærvær og empati i skolen (Akademisk Forlag 2014).